مطلب اصلی

دقیق بودن و یافتن حقیقت

اگر خوانندگان و مخاطبان به شما اعتماد نکنند که دنبال یافتن “حقیقت” هستید و در روایت خود دقیق و رو راست هستید نمی‌توانید نام خود را حتی یک لحظه روزنامه نگار بگذارید. دقیق بودن...